Zespół Szkół w Ostrówku 
Od najmłodszych lat zdobywamy świat 2019-2021

Nasz Szkoła wraz ze Szkołą Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej, Szkołą Podstawową w Starym Kraszewie, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kruszu, Szkołą Podstawową im. Mariana Gotowca w Klembowie, Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Dobczynie realizuje projekt „Od najmłodszych lat zdobywamy świat" Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Gmina Klembów. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
Wartość projektu łącznie 1 600 894,80

Czas trwania projektu : od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku.

Numer projektu RPMA.10.01.01-14-b928/18
Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i krytyczne myślenia 530 uczniów 6 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych. Dla uczestników zajęć zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Białowieskiego Parku Narodowego, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, na Stadion Narodowy, udział w spektaklach teatralnych, zwiedzanie wystaw. W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie przedmiotowe.