Zespół Szkół w Ostrówku 
Historia szkoły
Historia szkoły

 

 

Powstanie szkoły w rejonie Ostrówka datuje się od roku 1918-1919.

 

 

 

szkola0Jedynym z pierwszych nauczycieli był Jan Radzki, który nauczał tajnie, oczywiście tylko chętnych uczniów. Nie było gmachu szkolnego, więc nauczanie dzieci odbywało się w prywatnych mieszkaniach. W późniejszym czasie w warunkach wybitnie prymitywnych uczyli nauczyciele: Rostowski, Wirciński, Tazbir oraz Batorska. Nauka odbywała się w prywatnym domu w Lipce oraz w Tule, gdzie p. Młyński prowadził tajną szkołę. W okresie międzywojennym do pracy zgłosiła się pani Procajło, po mężu Giedroyć, która po wojnie wyjechała do rodzinnego Lwowa. Uczęszczało wtedy do szkoły 20-30 uczniów.

 

1935 rok

Pierwszym dokumentem informującym o budowie szkoły jest protokół nr l z zebrania organizacyjnego Komitetu Budowy Szkoły 7 - klasowej w osiedlu Ostrówek, odbytego dnia 4 sierpnia 1935 r. Na zebraniu w/w dnia wybrano Społeczny Komitet, którego przewodniczącym został p. Jan Radzki.

1936 rok

Komitet Budowy i Kierownictwo Szkoły uzyskało orzeczenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dnia 12 maja 1936 r.  nr l- 11793/36 w sprawie zatwierdzenie 5- klasowej Szkoły Powszechnej w Ostrówku.

1938 rok

W dniu 21 sierpnia 1938 r. budynek szkolny oficjalnie oddano do użytku. W tym okresie był to jeden z najpiękniejszych wiejskich budynków szkolnych. Młodzież do tej szkoły przybyła z Ostrówka i kilku okolicznych wsi - Lipki, Krzywicy, Tułu i Karolewa, również częściowo z Klembowa. Pierwszym kierownikiem nowej szkoły został St. Gajowniczek, który tę funkcję sprawował do wybuchu II wojny światowej. W tym okresie pracę w nowo powstałej szkole rozpoczęli: K. Giedroyć, J. Młyński, B. Krajewska, Zdzisław Didnerski, Józef Szymczak, p. Morga oraz J. Guźliński, realizując, po raz pierwszy w historii tego rejonu, program pełnej szkoły 7 - klasowej.

1939 r.

3 września zajęcia zostały przerwane, a szkołę zamknięto. W niedługim czasie naukę wznowiono, ale zabrano uczniom książki do języka polskiego, geografii i historii. Co miesiąc uczniowie otrzymywali broszurę „Stern”, z której uczyli się języka polskiego, jako języka obcego. Lekcje prowadzone były w języku niemieckim.

1939 - 1945

Po wybuchu nauczycieli powołano do wojska, ale już w początku 1940 r. ponownie została otwarta i kierownictwo powierzono St. Gajowniczkowi, który powrócił z wojny. Spośród nauczycieli znane są nazwiska Młyńskiego (który został zamordowany w pobliskim lesie w listopadzie 1944 r.; jego ciało zostało odnalezione późną wiosną 1945 r. przy Górkach tuleńskich) oraz B. Krajewskiej. W chwili, gdy Niemcy kierowali swój napad na ZSRR ,szkoła została zamknięta. Budynek zajęło wojsko. Po przejściu armii niemieckiej, ponownie rozpoczęto nauczanie - tajne nauczanie. Wśród znanych nazwisk nauczających tajnie wymienia się: Krajewska, Szymańską-Didyk, Szyniczka oraz Gajowniczka. Uczyło więcej osób, ale nazwiska trudno ustalić. W 1944 r., po przeniesieniu żołnierzy niemieckich, w budynku szkolnym znajdował się radziecki szpital. Cały teren szkolny był zniszczony okopami. Było wiele grobów żołnierzy radzieckich, których zwłoki w okresie późniejszym ekshumowano do zbiorczych mogił w Warszawie. Z okresu okupacji, jak i z okresu międzywojennego, brak jakichkolwiek dokumentów.

1945 rok

Pierwszym zachowanym dokumentem , mówiącym o normalnej pracy szkoły, jest protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Powszechnej w Ostrówku gm. Klembów z dnia 15 września 1945 r. W ówczesnym czasie kierownikiem szkoły był Jan Regulski, a nauczycielkami: B. Krajewska, C. Radomska, M. Didyk i S. Majewska. Naukę rozpoczęło 7 klas z około 220 uczniami (dane z dnia 20 maja 1946 r. ). Stopień organizacyjny nie uległ zmianie do roku 1958.

1949 rok

Do grona nauczycieli dołączają Józefa i Heliodor Burno.

1958/59

Zatwierdzono 9 oddziałów przy 302 uczniach. Od tego czasu notuje się szybki przyrost młodzieży. Szkoła staje się za ciasna. Kierownikiem w tym czasie jest Jan Maciejewski.

1968/69

W szkole uczy się 537 uczniów, w 15 oddziałach, w tym dwa ciągi klas I - VII oraz jedna klasa VIII.

1969/70

Obecny kierownik szkoły, Jan Maciejewski, zostaje skierowany do pracy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie na stanowisko z-cy kierownika szkoły. Pracę na stanowisku kierownika tutejszej szkoły obejmuje Jan Zientara (który pełnił tę funkcję do 1991 r.). W tym roku szkolnym są już pełne ciągi czyli 16 oddziałów przy 543 uczniach. Nauczyciele pracujący w tym czasie to: Anna Zientara, Kazimiera Cholewska, Maria Didyk, Krystyna Roguska, Alicja i Bogusław Piwko, Helena Ptak, Lidia Przybylska, Halina Milankiewicz, Jadwiga Borucka, Celina Piekut, Wanda Rybak, Krystyna Marcinkowska, Kazimiera Kostrzewa, Jadwiga Ryst, Marzena Muszel i Zofia Olejnik.

1972/73

Warunki pracy uległy małej poprawie, gdyż wybudowano nowy budynek gospodarczy, w którym znajduje się pomieszczenie pomocniczej pracowni zajęć praktyczno - technicznych dla dziewcząt i chłopców.

1974/75

W szkole uczy się 424 dzieci w 15 oddziałach. Klasy II a i b zostały połączone w jedną klasę, zgodnie z zarządzeniem władz szkolnych. Rodzice w czynie społecznym wykonali płytę betonową o powierzchni 700 m2 z przeznaczeniem na boisko szkolne, a w okresie zimowym na lodowisko. Ponadto uruchomiono hydrofornię szkolną. W roku szkolnym 1974/75 rozpoczęła działalność drużyna zuchowa. Opiekunami drużyny zostały dh Alicja Łubińska, dh Zenobia Walenda i dh Wanda Rybak. W dniu 21.11.75 r. - 33 zuchów złożyło obietnicę zuchową, a drużyna przyjęła nazwę „Wesołe Niedźwiadki". Zakończenie roku szkolnego odbyło się 5 czerwca.

1975/76

Rok szkolny 1975/76 rozpoczął się 21 sierpnia. Jak widać z daty rozpoczęcia jest to termin zupełnie nowy wyznaczony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Ponadto można zauważyć, że zgodnie z nowym podziałem administracyjnym miejscowość Ostrówek, a więc i szkoła została przydzielona do województwa ostrołęckiego. W szkole pracuje 18 nauczycieli oraz 4 osoby obsługi. Naukę rozpoczyna 431 uczniów w 17 oddziałach. Młodzież klas starszych i nauczyciele przystępują do remontu magazynu na terenie boiska szkolnego. W wyremontowanym magazynie powstaje harcówka i pomieszczenie biblioteki szkolnej, a salę po dawnej bibliotece otrzymuje oddział „O". Harcówka miała swój wielki dzień otwarcia 4 grudnia, kiedy odbyło się również przyrzeczenie Żeńskiej Drużyny im. T. Kościuszki. Przyrzeczenie złożyło 29 harcerek. Imprezę przygotowała dr phm Mirosława Woźniak.

1978/79

W dniu 21 sierpnia rozpoczęły się normalne zajęcia, ale uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego obchodzono 4 września. Był to dzień wolny od zajęć szkolnych nazwany „Świętem Szkoły". Pod koniec grudnia temperatura spadła poniżej dwudziestu pięciu stopni. Śniegi są tak duże, iż poważna część dróg lokalnych nie jest przejezdna. Dzieci nie mogą dostać się do szkoły. Miejscami warstwa śniegu wynosi 2 - 3 m. Została ogłoszona klęska żywiołowa. W dniu 28 lutego 1979 r. powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, którego prezesem został Stefan Felczak.

1979/80

Rozpoczęcie nastąpiło 20 sierpnia. Dzień 3 września jest świętem szkoły - inauguracja roku szkolnego. Trwa rozbudowa szkoły. Prace idą ślamazarnie.

1981/82

W roku szkolnym 1981/82 przystąpiło do pracy 18 nauczycieli i 370 uczniów. Warunki pracy są nadal trudne, lecz rozbudowa szkoły postępuje. Dużo pracy wkładają również uczniowie, którzy pomagają np. przy rozładowywaniu materiałów budowlanych. W dniu 14.XII.1981 r. odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej. W tym dniu praca dydaktyczno - wychowawcza szkoły została zawieszona z uwagi na ogłoszenie stanu wojennego w PRL. Dyrektor zapoznał w trybie pilnym wszystkich nauczycieli ze szczególnymi decyzjami, wynikającymi z racji ogłoszenia stanu wojennego. Działalność szkoły została wznowiona w styczniu. Po raz pierwszy wprowadzono rozdzielne zakończenie roku szkolnego. 17 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego klas ósmych. Dla pozostałych klas odbyło się ono 30 czerwca.

1982/83

W czasie wakacji dokonano kapitalnego remontu starego budynku szkoły. Zmieniono oświetlenie elektryczne i założono centralne ogrzewanie.

1983/84

Najważniejszym wydarzeniem tego roku szkolnego była uroczystość z okazji oddania rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Ostrówku w dniu 10.XI. 1983r.

1984/85

W roku szkolnym 1984/85 nauczycielka historii Krystyna Marcinkowska razem z uczniami urządziła w pracowni historycznej Izbę Pamięci Narodowej.

1985/86

Państwowe Przedszkole w Ostrówku zostaje przeniesione na ul. Kolejową 23c. Poprzednią siedzibą był dom pp. Nowaków przy ul. Lachmana, gdzie opiekę nad dziećmi sprawowano od lat 50.

1986/87

Od października uruchomiona została stołówka szkolna. Uczniowie mający trudną sytuację rodzinną mają zapewnione bezpłatne obiady z funduszy socjalnych gminy.

1988/89

Rozpoczyna pracę 25 nauczycieli i 367 uczniów w 18 oddziałach. W dniu 10 listopada odbyły się obchody 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

1989/90

W okresie wakacyjnym została odnowiona stara część budynku szkolnego. W grudniu powstał Komitet Budowy Sali Gimnastycznej.  Na przewodniczącą wybrano Annę Zakrzewską. Komitet rozpoczął swoją działalność od wykonania projektu sali. Ze względu na duże koszty, realizacja tego zamierzenia nie doszła do skutku. Rozpoczął się za to remont starej części szkoły. W okresie letnim przystąpiono do zmiany dachu. Postanowiono przy tym podnieść o kilka metrów w górę ściany. Zyskano przez to dodatkowe pomieszczenie, które przeznaczono na „zastępczą" salę gimnastyczną.

1990/91

Do pracy przystąpiło 22 nauczycieli i 386 uczniów w 19 oddziałach - 3 klasy „O". Od tego roku nauka religii jest realizowana w szkole, a nie tak, jak dotychczas ,w salach katechetycznych. W każdej klasie na nauczanie przeznaczono 2 jednostki lekcyjne. Naukę religii prowadzi ksiądz Henryk Drożdż i katechetka Marzena Padamczyk. Na nadzwyczajnym zebraniu Rady Pedagogicznej, w dniu 20 czerwca, wybrano w głosowaniu nowego dyrektora. Została nim pani Jadwiga Pieńczuk, pracownik tej szkoły.

1991/92

Ze względu na trudną sytuację materialną w kraju odjęte zostały po cztery godziny lekcyjne w każdej klasie. Oddziały „O" mają tylko po 13 godzin tygodniowo. Wprowadzono nową skalę ocen - od oceny niedostatecznej do celującej. W klasach pierwszych, na pierwszy semestr, jest ocena opisowa, a oceny cząstkowe są pod postacią słoneczek wesołych, poważnych czy smutnych, jeżeli praca ucznia jest „słaba". Nowością dla uczniów jest również możliwość promocji warunkowej z jedną oceną niedostateczną, ale tylko raz na osiem lat nauki. Warunkiem promowania jest uzupełnienie wiadomości przez ucznia.

1992/93

W tym roku podjęte były prace przy wykończeniu zastępczej sali gimnastycznej tak, aby od przyszłego roku można było z niej korzystać. Dokonano również remontu sal w starej części szkoły, które zostały odnowione, począwszy od ścian, kończąc na wymianie okien i podłóg. Z dniem 30 czerwca dyrektor Jadwiga Pieńczuk złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. W tajnym głosowaniu wybrany przez członków Rady Pedagogicznej został nowy dyrektor. Został nim Mirosław Stańczyk. Najważniejszym wydarzeniem było przejęcie opieki nad szkołą przez władze gminne.

1995/96

W czasie wakacji wykonane zostało betonowe ogrodzenie wokół placu szkolnego.

1998r

Szkole przywrócono imię Polskiej Organizacji Wojskowej. Uroczystości odbywają się 14 listopada z okazji jubileuszu 60-lecia placówki. Poświęcenia sztandaru dokonał duszpasterz środowiska kombatantów ks. bp Zbigniew Kraszewski.

2000r.

Oficjalne otwarcie hali sportowej.

2003 r.

Powstaje Zespół Szkół w Ostrówku, w którego skład wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum. Obecnie w szkole uczy się ponad 400 uczniów, pracuje 35 nauczycieli. Dyrektorem Zespołu Szkół został Mirosław Stańczyk.

2005/06

Przedszkole Samorządowe w Ostrówku (nazwa placówki zmieniona w 1990r.) zostaje przeniesione do budynku szkoły.

08.11.2008r.

Uroczystości 70-lecia Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

06.11.2010r.

Uroczyste otwarcie boiska sportowego „Orlik”

08.11.2013r.

Uroczystości 75-lecia Szkoły Podstawowej w Ostrówku.