Zespół Szkół w Ostrówku 
Plan pracy przedszkola

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa


1.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
2.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Kierunki planowanych działań

1. Promowanie czytelnictwa


• Kontynuowanie projektu „ Cała Polska czyta dzieciom”.
• Wzbogacanie kącików czytelniczych.
• Zapraszanie rodziców i dziadków do czytania w przedszkolu (październik, maj )

2. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.


• Wyrabianie szacunku do dorosłych i rówieśników
- zabawy integracyjne
- spotkania integracyjne z rodzicami
- organizowanie uroczystości dla najbliższych
• Kształtowanie uczuć życzliwości , przyjaźni i tolerancji
• Kształtowanie nawyków dotyczących zdrowego stylu życia

3. Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa


• Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, w budynku i poza nim, przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych.
• Realizacja projektu edukacyjnego „Dziecko w sieci” promującego bezpieczeństwo w sieci

4. Indywidualizacja działań edukacyjnych i wychowawczych


• Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.
- Założenie kart obserwacji dzieci 3-4 letnich.
- Diagnoza dojrzałości szkolnej.
• Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem.

5. Promowanie wiedzy prozdrowotnej i proekologicznej.


• Realizacja ogólnopolskiego programu zdrowotnego „Dzieciństwo bez próchnicy”
• „Zdrowe żywienie”- kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci.
• Promowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
• Udział w różnorodnych akcjach związanych z ochroną środowiska- Dzień Ziemi, sprzątanie świata.

6. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem


• Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych
i pozyskiwanie informacji zwrotnych .
• Ujednolicanie systemu wychowania w domu i w przedszkolu.
• Prezentowanie na grupowych tablicach ogłoszeń ważnych informacji i komunikatów.
• Angażowanie rodziców w życie przedszkola: organizowanie wycieczek, imprez dla dzieci, przygotowywanie uroczystości.