Zespół Szkół w Ostrówku 
Koncepcja pracy przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

·         Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

·         Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty.

·         Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

·         Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła.

·         Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka.

·         Wspiera działania wychowawcze rodziców.

·         Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

 

NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ OPISUJE CYTAT:

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

Hodding Carter

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

·    Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

·    Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.

·    Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.

·    Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

 

 

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

· zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

· zasadę aktywności,

· zasadę indywidualizacji,

· zasadę organizowania życia społecznego,

· zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

 

MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent naszego przedszkola jest dobrze przygotowany 
do podjęcia obowiązków szkolnych i radzenia sobie z trudnościami. 

·    Jest aktywny w podejmowaniu działań. 

·    Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone.

·    Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.

·    Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.

·    Wykazuje się samodzielnością.

 

 

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

·         Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

·         Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

·  modyfikacji realizowanych programów,

·  planowania miesięcznego,

·  do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),

·  indywidualnego wspomagania dzieci.

 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

· systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

· zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

· informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

· prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

· zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.